Projekti nimetus:

“MTÜ Töömaja koostöö laiendamine rahvusvahelise kogemuse abil”

12. kuni 16. juuni 2023.a. seminar San Parignanos, Itaalias
27.okt.oober 2023.a kogemuskoolitus MTÜ Töömaja koostöö partneritele

Toetuse summa: 500€

Kehtna valla mittetulundustegevuse toetamise 2023. aasta kevadvoor

https://kehtna.ee/et/kehtna-valla-mtu

Eesmärk:

MTÜ Töömaja peamine eesmärk rahvusvahelisel seminaril osalemisega San Patrignanos on tõsta oma töötajate teadmiste taset ja oskusi sõltuvusprobleemidega inimeste rehabilitatsiooni alal. Seminaril õpitakse tundma edukaid praktikaid ja innovaatilisi lähenemisi rehabilitatsioonile, sealhulgas sotsiaalse ettevõtluse aspekte, nagu pagaritoodete valmistamine. See teadmusvahetus aitab Töömajal arendada ja parandada oma teenuseid Kehtna vallas, suurendades koostööd ja kvaliteeti nii valla kui ka laiemalt erinevate maakondade tasandil.

 

 

Projekti nimetus:

„MTÜ Töömaja laiendatud koostöövõrgustik ja rehabilitatsiooni teenusmudel”

Projektiperiood 1. detsember 2022 – 31. juuli 2024

https://kysk.ee/toetuste-ajalugu/

Toetuse summa: 24 999,99 €

Vabaühenduste 2022.aasta arenguhüppe taotlusvoor

 

Eesmärk:

MTÜ Töömajal on laienenud koostöövõrgustik ja parendatud rehabilitatsiooni teenusmudel.

Projekti lühikokkuvõte:


MTÜ Töömaja tegevus-ja finantsanalüüsist tulenevalt on vaja tegeleda rehabilitatsiooniteenuse laiendamisega ning tagasisidest ja mõjuanalüüsist nähtuvalt on vaja parendada teenusmudelit. Praegustele tegevustele tuleb lisada individuaalne- ja grupinõustamine, et inimesed oleks paremini ettevalmistatud toimetulevalt elamiseks ja sõltuvuskäitumisse tagasilanguse ennetamiseks.
Selleks tuleb 13 kuuks palgata valdkonnas pädev projektijuht ja arenguekspert. Nende ülesandeks on ühe aasta jooksul laiendada ühingu koostöövõrgustikku Raplamaa piirest väljapoole ja sõlmida vähemalt neli uut koostöölepingut KOV-idega. See tagab suurema arvu klientide teenusele jõudmise ning sellega kaasnevad finantsvahendid, et palgata lisaks töötajaid ja teenuse osutamine oleks majanduslikult jätkusuutlik.
Projektiperioodil kogutakse teenuse lõpetajatelt järelküsimustikega andmeid, et mõõta teenuse mõju ning koostatakse teenusmudeli joonis koos seletuskirjaga, mida kasutatakse teenuse tutvustamisel partneritele ja ühingu kodulehel.

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

“Järvakandi külaliste- ja kogukonnamaja tubade sisustamine” 

projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist  (KOP) 2022. aasta sügisvoorus .

Projekt nr RE.2.03.22-3417 , tegevuste periood 03.10.2022 – 03.10.2023

Osaline toetus  2917,80€

Eesmärk:

MTÜ Töömaja arendab Järvakandis külaliste- ja kogukonnamaja 1. etappi- majutust, mille tulemusel on avatud turul kättesaadavad kvaliteetsed, töökohtade lähedal asuvad üüripinnad 10 inimesele. Teenus võimaldab tööturule siseneda riskirühmadel, on alternatiiviks sotsiaalpindadele ning toetab piirkonnas tööle saamist. Projekti tulemusel on külalistemaja majutusruumid sisustatud mööbli jm vajalikuga vastavalt majutusettevõtte nõuetele ja on valmis osalise kasutusloa taotlemiseks Kehtna vallalt.

Projekti nimetus:

„Järvakandi külaliste- ja kogukonnamaja pesupesemise tehnika soetamine”

Kehtna valla mittetulundustegevuse toetamise 2022. aasta sügisvoor

Toetuse summa: 2 868,00 €

https://kehtna.ee/et/kehtna-valla-mtu

 

Eesmärk:

Projekti fookuses on Järvakandi külaliste- ja kogukonnamaja majutuse terviklik valmimine sh majutustingimustele vastavus, mis eeldab pesupesemise võimalust.

Projekti nimetus:

“MTÜ Töömaja terviklik tegevus- ja finantsplaan”

Toetuse summa: 4000 €

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2022.aasta taotlusvoorvoor

Projektiperiood 01.04.-30.07.2022

https://kysk.ee/toetuste-ajalugu/

Eesmark:

Seoses mitmete tegevuste lisandumisega kogukonnamaja näol Järvakandis, vajab ühing strateegilise juhtimise, tegevusplaani koostamise ja finantsjuhtimise tuge. Hetkel on ühingul eraldi rehabilitatsioonitegevus oma koostööpartnerite ja finantsskeemiga, majutusteenuse osas on koostatud äriplaan ja olemas ka Leaderi osaline rahastus, käimas on töö pagarikoja ja kohviku ning kogukonnaruumi disainimisega, olemas pagariäri äriplaani mustand. Lisaks on vajalik senisest enam pöörata tähelepanu Järvakandi kogukonnale ja nende kaasamisele.
Oleme jõudnud punkti, kus nii paljude uute algatuste käivitamine nõuab aja mahavõtmist ja tervikpildi loomist. Kõige vähem on ühingul kogemusi pagarikoja ja kohviku osas. Toetuse abil palkab ühing eksperdi, kes ühelt poolt aitab luua tervikpilti, aga teisalt tunneb ja teab toitlustusvaldkonda.

Projekti tegevused:

  • Tegevuste kulu – talgud ja avatud uste päeva kohvipausid, väikevahendid, sõidukulu 500.-
  • Arengueksperdi kulu 3000.-
  • Töömaja üld-ja arenduskulud 500.-

Projekti nimetus:

“Järvakandi külaliste- ja kogukonnamaja arendus”

Kehtna valla mittetulundustegevuse toetamise 2021. aasta sügisvoor

Toetuse summa: 3000 € (omaosaluse toetus)

https://kehtna.ee/et/kehtna-valla-mtu

Projekti nimetus:

“Järvakandi külaliste- ja kogukonnamaja arendus”

ROHELISE JÕEMAA KOOSTÖÖKOGU

Meede: COVID-19 põhjustatud kriisi mõjude leevendamine 2021.a 

Toetuse summa: 12 323 € (osaline toetus)

https://joemaa.ee/kokkuvote-18-25-10-2021-taotlusvooru-esitatud-taotlustest/

Projekti eesmärk:

Järvakandi külaliste- ja kogukonnamaja arenduse 1. etapi majutusteenuse ruumid on valmis. Tallinna mnt 17, Järvakandi (endine Järvakandi vallamaja) teine korrus on kohandatud majutuseks. Inimestel on kättesaadavad üüripinnad, et siseneda vabadele töökohtadele Järvakandis ja lähipiirkonnas.
Töömaja majandustegevus on mitmekesisem. See ei sõltu enam ainult rehabilitatsiooniteenuse osutamisest, vaid investeering majutusse võimaldab maandada ühingu jätkusuutlikkuse riske. Elukoht külaliste- ja kogukonnamajas on rehabilitatsiooni lõpetajatele heaks eelduseks kogukonda sulandumisel. See, kui endised probleemsed inimesed elavad toetatud, kaasaegses keskkonnas ning on kogukonda kaasatud lisab Järvakandi elanikele turvatunnet. Esimene etapp valmib 2023a.

Projekti nimetus:

MTÜ Töömaja teenuse arendamine ja laiem teavitamine sõltuvusprobleemidega inimestele Raplamaal

Toetuse summa: 22 671,15 €

Vabaühenduste 2020. aasta  arenguhüppe taotlusvoor

Eesmärk:

MTÜ Töömaja pakub kvaliteetset, mõõdetavat, kogukonda integreerivat teenust sõltuvusprobleemidega (alkohol, narkootikumid) inimestele, mille raames on tagatud transport tööharjutusele, vaba aja sisustamise võimalustele ning annab teavet kogukonnale teenuse olemasolust Raplamaal.

Projekti tegevused:

Teenuse laiem ja parem pakkumine sihtrühmale – soetati 9 kohaline väikebuss

Parem teavitustöö ja teenuse tulemuste mõõtmine – teenusejuhi palkamine 0,3 kohta 1 aastaks

https://www.kysk.ee/toetatud-projektid